Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

JMP Online B.V.: JMP Online B.V., statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77002962, in deze algemene voorwaarden tevens JMP genoemd.

Website: de website van JMP; jmp.online.

Abonnement: de overeenkomst waarbij één of meerdere partij(en) zich verbindt/verbinden om gedurende een overeengekomen periode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten. Domeinnamen zijn nimmer onderdeel van een abonnement.

Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee cliënt (bepaalde aspecten van) de diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor cliënt opgeslagen bestanden zelf.

Cliënt: de wederpartij, natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, van JMP, die (mede) opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

Dienst(en): de producten en/of diensten die JMP aan cliënt zal leveren krachtens de overeenkomst.

Bescheiden: alle door cliënt aan JMP ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (al dan niet gecodeerde) (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door JMP vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (al dan niet gecodeerde) (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de overeenkomst, dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en voorts alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo's, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan. en bestanden of gegevensdragers waarop de bescheiden zich bevinden.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, waarbij JMP zich jegens cliënt verbindt om een bepaalde dienstverlening te verrichten.

Schriftelijk:alle per brief, per e-mail, per sms, WhatsApp, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen JMP, en de cliënt, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met JMP overeengekomen te worden.

2.2 Indien JMP niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat JMP het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet

rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende

rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

2.4 Inkoop- en/of andere voorwaarden, welke de cliënt van toepassing verklaart, verbinden JMP niet, tenzij deze schriftelijk door JMP zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat JMP een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van JMP niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege JMP gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door JMP schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door JMP heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

3.3 Indien blijkt dat door cliënt verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft JMP het recht de prijzen hierop aan te passen.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Cliënt kan een selectie aan diensten (zoals webhosting, domeinnamen, online software) aanvragen. De overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van JMP met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.

4.2 Indien cliënt een consument is, heeft cliënt gedurende een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf het moment van ontstaan van de overeenkomst, om de overeenkomst schriftelijk en kostenloos te ontbinden. Domeinnamen zijn hiervan uitgesloten omdat deze op basis van de specificaties van de cliënt worden vastgelegd (maatwerk) dan wel persoonlijk van aard zijn.

4.3 De overeenkomst omvat de geselecteerde diensten alsook de later door cliënt daaraan toegevoegde diensten.

4.4 Bepaalde diensten worden door derden geleverd aan de cliënt. JMP treedt in die gevallen op als bemiddelaar en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze diensten, ook niet indien zij vergoedingen voor deze diensten incasseert. Indien diensten van derden onderdeel uitmaken van de overeenkomst, dan zijn voor het gebruik van die diensten de aanvullende voorwaarden van deze derden aanvullend van toepassing. De aanvullende voorwaarden kunnen op onze website geraadpleegd worden.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst en indien van toepassing ontvangst van de verschuldigde betaling zal JMP deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. Cliënt is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, zoals het verschaffen en up-to-date houden van gegevens.

5.2 JMP zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van

diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door cliënt hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. JMP biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de diensten dit vereist, heeft JMP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. JMP accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door die derden.

5.4 JMP maakt periodiek back-ups van servers en hostingpakketten en bewaart deze ten minste gedurende vijf dagen.

5.5 JMP zal cliënt toegang tot een account verschaffen waarmee cliënt de diensten kan beheren naar eigen inzicht. Iedere actie die middels het account van cliënt plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van cliënt zelf te zijn geschied. Indien cliënt vermoedt of redelijkerwijs behoort te- en/of kan vermoeden of te weten dat misbruik van een account plaatsvindt, is cliënt verplicht dit zo spoedig mogelijk aan JMP te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

5.6 JMP zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van cliëntenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren.

5.7 Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij op verzoek van cliënt, hetzij als gevolg

van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan cliënt.

5.8 JMP heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de cliënt ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens JMP niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 6. Verplichtingen van cliënt

6.1 Cliënt is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt cliënt er zorg voor dat alle gegevens waarvan JMP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, tijdig aan JMP worden verstrekt. De termijn waarbinnen JMP de overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door JMP zijn ontvangen.

6.2 Indien cliënt weet of kan vermoeden dat JMP bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal cliënt JMP daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als cliënt weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van JMP zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de diensten zou kunnen veroorzaken. JMP zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de diensten te voorkomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan cliënt.

6.3 Indien cliënt voor het specifieke gebruik dat hij aan de diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient cliënt zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Cliënt garandeert ten opzichte van JMP dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de diensten door cliënt.

Artikel 7. Gedragsregels en notice/takedown

7.1 Het is Cliënt verboden om met gebruikmaking van de diensten de Nederlandse of andere op Cliënt of JMP van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

7.2 Het is (of dit nu legaal is of niet) de cliënt verboden om met gebruikmaking van de diensten bescheiden aan te bieden of te verspreiden die:

 • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

7.3 Cliënt onthoudt zich ervan overige cliënten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van JMP of overige cliënten. Het is cliënt verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van JMP, op te starten waarvan cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks JMP, haar cliënten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

7.4 Het gebruik van de diensten door cliënt dient niet structureel overmatig te zijn ten opzichte van het gemiddeld gebruik door andere cliënten van JMP. Indien dit wel het geval blijkt, zal JMP met cliënt in overleg treden voor een passende oplossing, zoals een vergoeding voor het overmatige of een limiet op de betreffende dienst(en).

7.5 Indien naar het oordeel van JMP hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van JMP of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is JMP gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. JMP mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op cliënt, indien cliënt een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.

7.6 Wanneer JMP een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door cliënt, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal JMP cliënt zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Cliënt zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna JMP zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van JMP heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of JMP meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft JMP de klacht niet door te sturen.

7.7 Indien JMP van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren en/of de betreffende dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten, echter zonder dit definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval JMP een backup zal maken). JMP zal cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

7.8 JMP is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is JMP gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van cliënt af te geven aan een derde die klaagt dat cliënt inbreuk maakt op diens rechten, doch alleen indien de wet of een daartoe bevoegde instantie haar daartoe verplicht.

7.9 Hoewel JMP ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over cliënt, is JMP nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 8. Resellers

8.1 Het is cliënt toegestaan om de diensten door te leveren (te "resellen"), echter uitsluitend in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van cliënt en zonder de naam van JMP als toeleverancier of onderaannemer kenbaar te maken. Cliënt dient JMP te vrijwaren van alle claims door zijn afnemers. JMP mag ook bij overtredingen van deze algemene voorwaarden door die afnemers onverkort optreden.

8.2 Cliënt handelt bij resellen in eigen naam, voor eigen rekening en risico en is niet gerechtigd voor of namens JMP overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij JMP vertegenwoordigd.

8.3 Een niet- of niet tijdige betaling van klanten van cliënt ontslaat cliënt niet van haar verplichtingen jegens JMP.

8.4 Cliënt is alleen na schriftelijke toestemming van JMP gerechtigd om handelsnaam, merknaam, logo en tekens van JMP te gebruiken in haar communicatie naar haar klanten of voor promotionele of commerciële doeleinden.

8.5 Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor al hetgeen haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van JMP.

Artikel 9. Aanvraag van domeinnamen, SSL-certificaten of IP-adressen

9.1 De verlening van diensten ten aanzien van aanvraag, toekenning, verhuizing en eventueel gebruik van een domeinnaam, SSL-certificaat of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. JMP vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Cliënt kan uitsluitend uit een daartoe strekkende bevestiging het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

9.2 Cliënt ontvangt van JMP geen schriftelijke bevestiging van registratie. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het controleren of de aanvraag of verhuizing geslaagd en correct uitgevoerd is. JMP is niet verantwoordelijk voor gemaakte spelfouten in domeinnamen, noch is JMP gehouden te verifiëren of cliënt gerechtigd is de aanvraag of verhuizing uit te voeren.

9.3 Cliënt gaat bij aanvraag van (een verhuizing van) een domeinnaam, SSL-certificaat of IP-adres akkoord met de door de registrerende instanties gestelde voorwaarden daaromtrent. JMP mag deze voorwaarden jegens cliënt uitoefenen in de plaats van deze instanties. Instanties kunnen deze voorwaarden wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van cliënt zich hierover te informeren.

9.4 JMP heeft het recht een domeinnaam van cliënt ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer cliënt aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat cliënt in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

9.5 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van cliënt is JMP gerechtigd een domeinnaam van cliënt op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 10. E-mail diensten

10.1 Indien als dienst afgenomen zal JMP het verzenden, opslaan en ontvangen van e-mail voor cliënt faciliteren.

10.2 JMP is gerechtigd spamfilters te voeren en naar eigen inzicht te configureren. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor niet ontvangen of niet verstuurde berichten.

10.3 Indien cliënt commerciële, charitatieve of ideële berichten verstuurt, dient hij er voor te zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van zijn identiteit, contactgegevens en afmeldmogelijkheden en een expliciete, prominente vermelding van de cliënt als afzender van de mail.

Artikel 11. Opslag- en datalimieten

11.1 Het is cliënt niet toegestaan meer opslag- en/of datalimieten te gebruiken dan bij de betreffende dienst is aangegeven. JMP is gerechtigd om overschrijding van de limiet(en) achteraf aan de cliënt in rekening te brengen.

11.2 In geval overschrijding van opslag- en/of datalimieten het gevolg is van een hack of een fout die door cliënt is ontstaan of aan cliënt toerekenbaar is, kan de overschrijding van de limiet(en) achteraf aan cliënt in rekening worden gebracht.

11.3 Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

11.4 Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is JMP gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar cliënt.

Artikel 12. Rechten van intellectueel eigendom

12.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door JMP ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo's, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij JMP of diens licentiegevers.

12.2 Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal cliënt deze bescheiden niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan cliënt zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van bescheiden is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

12.3 Tenzij indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze bescheiden te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de bescheiden.

Artikel 13. Prijzen

13.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door JMP genoemde prijzen inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

13.2 Indien een prijs is gebaseerd op door cliënt verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft JMP het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

13.3 Indien de overeenkomst een abonnement betreft, is JMP gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen.

13.4 Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de diensten en van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1 JMP zal de verschuldigde bedragen aan cliënt factureren. JMP mag daarbij elektronische facturen uitreiken. JMP heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de diensten in rekening te brengen.

14.2 De betalingstermijn van een factuur is vooraf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3 Indien cliënt na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

14.4 Indien cliënt in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is;
 • cliënt is binnen de wettelijke grenzen administratiekosten verschuldigd voor de vervolgstappen;
 • cliënt is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
 • de voor cliënt gehoste websites en andere bescheiden mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

14.5 Tenzij cliënt een consument is, is beroep door cliënt op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

14.6 In geval cliënt enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is JMP zonder enige ingebrekestelling gerechtigd, naast opschorting van diensten, geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van JMP op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 JMP is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

15.2 De totale aansprakelijkheid van JMP voor schade geleden door cliënt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door JMP van haar verplichtingen onder de overeenkomst, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die cliënt voor de diensten geleverd in de laatste drie (3) maanden heeft betaald.

15.3 De aansprakelijkheid van JMP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt JMP onverwijld en (juridisch) deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en JMP ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JMP in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door JMP.

15.4 JMP is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:

 1. enige schade geleden door maatregelen die JMP in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
 2. schade uit onbeschikbaarheid van de diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
 3. indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van JMP, zulks te bewijzen door cliënt.

15.6 Cliënt is jegens JMP aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Cliënt vrijwaart JMP tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten door of met toestemming van cliënt niet naleven van de gedragsregels in artikel 3. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van cliënt zijn, maar de diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van cliënt hebben gebruikt.

15.7 Iedere vordering tot schadevergoeding door cliënt tegen JMP die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

16.2 Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:

 • storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor JMP beschikbaar is, en waar de levering van de diensten van afhankelijk is, maar waarover JMP geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar JMP geen contract mee heeft gesloten;
 • storingen in infrastructuur en/of diensten van JMP die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen en/of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;
 • tekortkomingen van leveranciers van JMP, die JMP niet kon voorzien en waar JMP diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen;
 • gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan cliënt het gebruik heeft voorgeschreven;
 • onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);
 • overheidsmaatregelen, algemene logistieke- en/of vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

16.3 Indien een overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden duurt, heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. JMP zal haar verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door haar ingeschakelde derden. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de 0vereenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

17.2 JMP zal geen kennis nemen van gegevens die cliënt opslaat en/of verspreidt via de systemen van JMP, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of JMP daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal JMP zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

17.3 In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is JMP gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

17.4 Indien JMP, op grond van een wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, dan is JMP niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 18. Duur en opzegging

18.1 De duur van de overeenkomst is een jaar, tenzij schriftelijk een andere vaste periode is overeengekomen.

18.2 Voor het beëindigen van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van één (1) maand. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn. Indien cliënt een consument is, worden diensten na de eerste termijn verlengd voor onbepaalde tijd. Domeinnaamregistraties worden immer verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn zonder recht op restitutie bij tussentijdse opzegging.

18.3 JMP mag de overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

 1. cliënt is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 2. het faillissement van cliënt is aangevraagd;
 3. cliënt heeft surseance van betaling aangevraagd;
 4. de (bedrijfsmatige)activiteiten van cliënt worden beëindigd of geliquideerd;
 5. cliënt verliest de vrije beschikkingsmacht over zijn/haar vermogen;
 6. cliënt wordt onder curatele/bewind/mentorschap geplaatst.

18.4 Indien JMP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de diensten die zijn opgeschort.

18.5 Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van JMP op cliënt onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking.

18.6 Bij tussentijdse opzegging wordt restitutie van vooruit betaalde bedragen verricht conform het gepubliceerde restitutiebeleid ten tijde van opzegging. Volledige restitutie wordt verleend in het geval bedoeld in artikel 4.2.

18.7 In geval van wanprestatie geeft JMP cliënt een redelijke termijn (zulks ter bepaling aan JMP) om alsnog aan de overeenkomst te voldoen. Geeft cliënt binnen genoemde termijn nog geen uitvoering aan de overeenkomst, dan heeft JMP het recht de overeenkomst per direct te ontbinden.

18.8 Na beëindiging van de overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag JMP het Account van cliënt onmiddellijk opheffen en zal JMP de voor cliënt opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. JMP is niet verplicht in dat geval cliënt een kopie van deze gegevens te verschaffen. Het wissen van voor cliënt opgeslagen gegevens gebeurt altijd met behulp van een softwarematige 'datashredder', om het wissen onomkeerbaar te maken. (Het woord 'onomkeerbaar' duidt op het proces van wissen en betekent niet dat de gegevens nergens meer (in de wereld) aanwezig zouden zijn.)

Artikel 19. Verwerking van persoonsgegevens en AVG

19.1 Partijen zijn het erover eens dat JMP ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens "verwerker" en de cliënt "verwerkingsverantwoordelijke" is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

19.2 De verantwoordelijkheid tot nakoming van verplichting bij verwerking van persoons gegevens middels de overeenkomst ligt geheel bij cliënt. Cliënt draagt zorg voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

19.3 De cliënt vrijwaart JMP tegen elke rechtsvordering van derden indien die vordering, in welke vorm dan ook, verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan cliënt toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere toezichthoudende instanties.

19.4 Verwerker zal in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de cliënt uitsluitend die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de overeenkomst en niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

19.5 Voor een juiste uitvoering van de overeenkomst worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • NAW-gegevens;
 • e-mail adressen;
 • bedrijfsgegevens (o.a. BTW-identificatienummers);
 • IP-adressen;
 • overige mogelijke categorieën van niet bijzondere persoonsgegevens.

19.6 De verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

19.7 Alleen personen die door de verwerker hiertoe zijn gemachtigd hebben toegang tot de persoonsgegevens. Hiernaast zijn deze personen uit hoofde van een wettelijke verplichting gehouden tot geheimhouding. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de cliënt uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

19.8 Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om de cliënt in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt de verwerker de cliënt binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek.

Artikel 20. Wijziging voorwaarden en prijzen

20.1 JMP behoudt zich het recht voor de diensten en deze algemene voorwaarden en/of de prijzen te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.

20.2 Wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van JMP of een ander kanaal waarvan JMP kan aantonen dat de bekendmaking is aangekomen bij cliënt. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

20.3 Indien cliënt een wijziging niet wil accepteren, dient cliënt dit binnen twee (2) weken na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan JMP. JMP kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien JMP daarop de wijziging niet intrekt, kan cliënt tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

20.4 Het is JMP in aanvulling op artikel 20.1 toegestaan prijzen jaarlijks met maximaal tien procent (10%) te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor cliënt om de betreffende overeenkomst op te zeggen.

Artikel 21. Klachtenprocedure

21.1 Eventuele klachten over de dienstverlening van JMP kan cliënt kenbaar maken bij JMP via de reguliere kanalen voor klantenondersteuning.

21.2 Indien de klacht naar mening van cliënt niet afdoende wordt opgelost, heeft cliënt mogelijkheid een e-mail te sturen naar JMP onder vermelding van klantnummer en uitgebreide beschrijving van de klacht.

21.3 Indien JMP de klacht van cliënt binnen onderhavige klachtenprocedure van JMP naar mening van cliënt onvoldoende hebben opgelost, dan kan cliënt zich wenden tot het Europees ODR platform.

Artikel 22. Overige bepalingen

22.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin JMP gevestigd is.

22.3 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.

22.4 De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van JMP vormen volledig bewijs van stellingen van JMP en de door JMP ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door cliënt.

22.5 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd banknummer.

22.6 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

Cookies

Iedereen houdt van cookies, maar de een is net wat lekkerder dan de andere. Hieronder leggen we uit wat voor soort cookies wij aanbieden en kunt u selecteren welke u graag wilt hebben. Mocht u ze allemaal lekker vinden, druk dan gerust op 'Alles accepteren'.


Wij gebruiken een aantal functionele cookies om er voor te zorgen dat jouw beleving van onze website optimaal is en dat de door jou geselecteerde privacy instellingen onthouden worden. Deze cookies kan je niet uitschakelen.

Dankzij analytische cookies kunnen wij bijhouden welke pagina's van onze website je bezoekt hebt en hoe lang je op onze website hebt rondgekeken. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website.

Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Vooral als het aankomt op marketing campagnes. Deze cookies zorgen ervoor dat wij kunnen meten hoe succesvol onze advertenties zijn.